• slide
  • slide

Voorwaarden

Alle artikelen, zoals solexen, scooters, kickbikes, fatbikes, e-choppers en e-bikes hieronder in de huurvoorwaarden alle benoemd als tweewieler, vallen onder de huurvoorwaarden en aansprakelijkheid van Solex verhuur Texel B.V.  kvk 85718920.

Indien u huurder bent van onze artikelen gaat u akkoord met onderstaande huurvoorwaarden.

 

Artikel 1
De huurder wordt geacht de tweewieler in goede staat te hebben ontvangen. Solex verhuur Texel B.V.  wordt geacht de tweewieler in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.

Artikel 2
a) De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde tweewieler toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van de beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de tweewieler contant aan Solex verhuur Texel B.V.  voldoen.
b) Het rijden van een tweewieler waarbij een rijbewijs benodigd is, is alleen toegestaan voor personen  die in het bezit zijn van een voor deze tweewieler geschikte geldig rijbewijs.

Artikel 3
Solex verhuur Texel B.V.  is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, overminderd het recht van Solex verhuur Texel B.V. op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 4
Solex verhuur Texel B.V. is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde tweewieler na vermeends misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de tweewieler, daar deze door Solex verhuur Texel B.V. niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde tweewieler verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde tweewieler aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdigde terugbezorging blijft de volle huur gelden. Op elk uur tijdsoverschrijding komt een extra huur van €10,- per tweewieler.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de tweewielers tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.
e) Over het strand of zandpaden te rijden.

Artikel 10
Het huren van de tweewieler geschied op eigen risico. Solex verhuur Texel B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. De tweewieler is W.A. verzekerd, met een eigen risico van €175,-.

 

Artikel 11

Per 1 januari 2023 is het verplicht om een daarvoor gekeurde helm te dragen op artikelen met een blauwe kentekenplaat. Wij als verhuurder leveren de helm en een haarnetje daarvoor. Bij niet willen of kunnen gebruiken van helm en haarnetje zijn wij niet verantwoordelijk voor letsel of boetes van de huurder. 

reserveer direct

Een solex, scooter, E-chopper, Fatbike, Kickbike of E-bike. Bel Michel Kuip.

Reserveerformulier