• slide
  • slide

Voorwaarden

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. SolexverhuurTexel wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.

Artikel 2
a) De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van de beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan SolexverhuurTexel voldoen.
b) Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen  die in het bezit zijn van een rijbewijs.

Artikel 3
SolexverhuurTexel is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, overminderd het recht van SolexverhuurTexel op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 4
SolexverhuurTexel is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeends misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door SolexverhuurTexel niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdigde terugbezorging blijft de volle huur gelden. Op elk uur tijdsoverschrijding komt een extra huur van €10,- per solex.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.
e) Over het strand of zandpaden te rijden.

Artikel 10
Het huren van de solex geschied op eigen risico. SolexverhuurTexel is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. De solex is W.A. verzekerd, met een eigen risico van €250,-.

reserveer direct

Een solex, scooter, E-chopper of E-bike. Bel Michel Kuip.

Reserveerformulier